Koşulları oluşmadan ilanen tebligat yapılması “Mahkemeye Erişim Hakkı”nı ihlal etmektedir.

Koşulları oluşmadan ilanen tebligat yapılması, Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye erişim hakkına yapılan orantısız bir müdahale olarak değerlendirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bir başvuruda, başvurucunun tebligat adresi meçhul olmadığı halde, Mahkeme tarafından yapılan yargılamada adresi meçhul varsayılıp, ilanen tebligat yoluna gidilmek suretiyle, başvurucunun mahkemeye erişim, çelişmeli yargılama, hukuki dinlenilme hakları ile silahların eşitliği prensibi ihlal edilerek; Anayasada güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi E. 2016/25959 sayılı kararında, Mahkemenin yargısal süreçte ilanen tebligat kararından önce başvurucunun tebligata yarar açık adresleri dosyada mevcut olduğu hâlde bu adreslere tebligat çıkarmadığı, bu konuda yapılması gerekli hatta zorunlu olan araştırmayı yapmadığı anlaşılmıştır” denildikten sonra, Başvurucunun tespit edilen yurt dışı ve yurt içi adreslerine tebligat çıkarılmadan ya da bu adreslere çıkarılan tebligatların bila ikmal dönme ihtimalinde dahi kanun ve yargısal içtihatlarda belirtildiği üzere yeterli araştırma yapılmadan yargılamanın sonlandırılması ve Yargıtayın da bu doğrultuda tebliğ işlemlerinin usule uygun olduğunu belirterek başvurucunun temyiz talebini reddetmesi, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri bağlamında öngörülebilirlik sınırları içinde değerlendirilemeyecektir. Bu açıdan yapılan uygulamanın başvurucunun mahkemeye ulaşma imkânını ortadan kaldırdığı, bu suretle mahkemeye erişim hakkına yapılan müdahalenin orantısız olduğu sonucuna ulaşılmıştır” gerekçesiyle başvurucunun Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/2595?BasvuruAdi=Adnan+%C3%87obano%C4%9Flu