Güncel

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda Önemli Değişiklik

1.    27 Mayıs 2022 tarih ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7406 sayılı Kanunla, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na Ek Madde 18 ve Geçici Madde 13 eklenmiş bulunmaktadır. 2.    Yapılan değişiklikleri öncelikle özetle aktaracak olursak; (a)  Ek...
Read More

Teletıp Uygulamasının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ve Öneriler

Türk Hukukunda, hekimlerin uzaktan tedavi uygulamaları mümkün değildir. Hekim, tedaviyi bizzat uygulamak durumundadır. Hekim ve hasta arasındaki “güven ilişkisi” tedavinin hekim tarafından bizzat yürütülmesini gerekli kılmaktadır (Borçlar Kanunu m. 506). Bizzat tedavi yükümlülüğünü öngören düzenlemelerin varlığının, uzaktan tedavinin yapılabilmesi...
Read More

“Avrupa Birliği Hukuku’nun, “Doçentlik Sınavı” için başvuru yapılacak “Hukuk Temel Alanları” arasından çıkarılmasına ilişkin işlem iptal edilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi, Avrupa Birliği Hukuku’nun doçentlik başvuru yapılacak alanlar arasından çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek yapıldığı ve bu konuda idarenin takdir yetkisi olduğu iddialarını destekleyen ve düzenlemenin yapılmasına esas teşkil...
Read More