KVKK ve Çerez Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ
İşbu bildirim Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, kişisel veri toplamanın hukuki sebep ve yöntemi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği alıcı grupları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Bildirim, gerçek kişilerin kişisel verilerini kapsamakta olup, Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nun “veri işleyen” olarak hareket ettiği hallere uygulanmamaktadır.

İlgili mevzuat uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin korunmasına ve avukat-müvekkil gizliliğine büyük önem veriyor, kişisel veri işleme faaliyetleri ve ilgili süreçlerimizde şeffaflık ve hesap verebilirliği ön planda tutuyoruz.

Kişisel verileriniz, Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’ndan hizmet alınması ya da Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’na ürün/hizmet satılmasına yönelik ürün/hizmet ilişkisi ya da benzeri ilişkiler öncesinde, sırasında veya sonrasında, oluşturduğunuz ya da paylaştığınız bilgi ve belgeler ile işlemler, paydaşlar, kamuya açık kaynak ve platformlar (basın, ticaret sicili ve ticaret odası kayıtları gibi), Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nun sizinle ve sair kanallardan yaptığı iletişim ve araştırma, toplantı, görüşme ve yazışmalar ile internet sitemiz veya sosyal medya vasıtasıyla sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda toplanmakta ve bu metinde açıklanan amaçlarla otomatik (kullandığımız elektronik sistem ve programlar) ve otomatik olmayan (fiziki dosya ve kayıt tutulması) yöntemlerle işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca Türkiye’de saklanmaktadır. İlgili sürelerin sonunda, kişisel verileriniz mevzuata ve Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

Kişisel verileriniz, müvekkillerimize sunduğumuz hukuki danışmanlık/avukatlık hizmet süreçlerimiz, ilgili mevzuatta öngörülen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ya da veri sorumlusu Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle veya gereken hallerde açık rızanız çerçevesinde işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca, hukuki süreçlerin yürütülmesi/karşılanması amacıyla hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle ve başta 1136 sayılı Avukatlık Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin getirilebilmesi ve yetkili mercilerin bilgi belge taleplerinin karşılanması gereklilikleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya veri sorumlusu Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenebilmektedir.

Mevzuat değişiklikleri ve hukuki gelişmeler ile bülten, yayın ve etkinliklerimize yönelik bilgilendirmeler kapsamındaki kişisel veriler, hukuki danışmanlık/avukatlık ilişkisinin gerekleri ölçüsünde veri sorumlusu Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle ya da hizmet, yayın ve etkinliklerimizle ilgilenen kişilerin açık rızaları çerçevesinde işlenebilmektedir.

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz çerçevesinde, müvekkillerimiz, proje paydaşları, ana faaliyet alanıyla ilgili danışmanlık/destek alınan tedarikçiler, görüş temin edilen uzmanlar, ilgili danışmanlık ya da avukatlık hizmetine veya uyuşmazlığa konu ya da taraf olan kişiler ile bunların temsilci ve çalışanları ile hakim, savcı, taraf vekili, bilirkişi, noter gibi üçüncü kişiler ile ilgili veriler işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Müvekkillere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulması ile diğer sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve raporlanması;
 • Müvekkillere sunulan hizmetler kapsamında müvekkiller, onların paydaşları ve
  müvekkiller adına üçüncü kişilerle yapılan iletişimler;
 • Müvekkillerin mevzuat ve sair konulardaki gelişmelerden haberdar edilmesi;
 • İş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi;
 • Kurumsal iletişim süreçlerimizin yürütülmesi ve müvekkil ilişkileri ile iletişiminin güçlendirilmesi;
 • Müvekkillere sunulan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleriyle bağlantılı olarak, Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu tarafından uzman, bilirkişi görüşü ve mütalaa alınması,
  üçüncü kişilerden ürün/hizmet tedarik edilmesi ve ilgili süreçlerin yürütülmesi;
 • Serbest meslek makbuzu düzenlenmesi, ödeme, muhasebe ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi;
 • Kurumsal iletişim süreçlerimizin yürütülmesi ve müvekkil ilişkilerinin ve iletişiminin güçlendirilmesi;
 • Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu tarafından düzenlenen ya da Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nun katıldığı/parçası olduğu etkinliklerin organizasyonu ve duyurulması;
 • Finans, BT, İK, ofis yönetimi, sekreterya, muhaberat, arşiv vb. iç süreçlerin yürütülmesi
 • Varlıklarımızın ve bilgi güvenliğinin sağlanması;
 • Büromuz ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli ürün/hizmet tedarik ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi ile ürün/hizmet ilişkisi çerçevesinde sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve gerekli iletişimin sağlanması;
 • Kurumsal yapının yönetimi ve idaresi, Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu içi raporlama faaliyetlerinin icrası ile denetim, iş geliştirme vb. çalışmaların yürütülmesi, sözleşme yönetimi, hukuk ve muhasebe süreçleri ile Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nun dahili kural ve politikalarının yerine getirilebilmesi;
 • İlgili mevzuat uyarınca gelebilecek talepler doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin icra daireleri ve kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere adli ve idari mercilere sunulması;
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu başta olmak üzere, Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nun mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nun standart süreçleri çerçevesinde, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla ve mevzuata uygun olarak, söz konusu amaçlar için gerekli ve ilgili olduğu ölçüde üçüncü kişilerle paylaşılabileceği başlıca durumlar aşağıdaki gibidir:

Kişisel verileriniz, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizin sunulması için gerekli hallerde müvekkiller, ilgili proje paydaşları, görüş temin edilen uzmanlar ve danışmanlar, mahkemeler, noterler ve ilgili kurum ve kuruluşlar gibi üçüncü kişiler ile; ödemelerin gerçekleştirilmesi için bankalar ile; etkinlik organizasyonları için organizasyon şirketi, etkinlik mekanı vb. kişiler ile; muhasebe, denetim, tasarım, kargo, vb. alanlarda hizmet aldığımız tedarikçi ve danışmanlarımız ile; hukuki yükümlülüklerimiz veya mevzuat çerçevesinde bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden gelebilecek talepler kapsamında ya da uyuşmazlıklar halinde yetkili mercilerle paylaşılabilecektir.

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunduğumuz müvekkillerimiz, proje paydaşları, ana faaliyet alanıyla ilgili danışmanlık/destek alınan tedarikçiler, görüş temin edilen uzmanlar ile bunların temsilci ve çalışanları ile hizmet ve yayınlarımızla ilgilenen kişiler ile ilgili veriler işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu ile mal veya hizmet tedariki ya da ilgili ilişkiniz çerçevesinde ödemelerin gerçekleştirilmesi için bankalar ile; gerekli olduğu ölçüde hizmet aldığımız diğer tedarikçiler ile; müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler çerçevesinde gerekli hallerde müvekkillerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlar gibi üçüncü kişiler ile ve mevzuat çerçevesinde bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden gelebilecek talepler kapsamında ve uyuşmazlıklar halinde yetkili mercilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen temel faaliyetler haricinde arızi olarak yürütülen süreçler kapsamında işlenmesi gerekmesi halinde, ilgili işleme süreçleri, her halükarda KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıda sayılı hukuki sebeplere veya açık rızanıza dayanılarak, ilgili mevzuata ve Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nun ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir:

 • a. Açık rızanız;
 • b. Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • c. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
 • ç. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • d. Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • e. Kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması;
 • f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • g. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK çerçevesinde aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

 • a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme;
 • b. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • c. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • ç. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hallerde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • d. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • e. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde, “Mahall Ankara, Dumlupınar Bulvarı, No: 274/2, C2 Blok, D. 122, Mustafa Kemal Mahallesi, Çankaya/ Ankara”” adresine ya da (bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresiniz üzerinden) info@kayacaglayan.av.tr adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca mevzuat gereğince başvurunuzun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.

ÇEREZ POLİTİKASI
Sizleri Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu olarak internet sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

İnternet sitemizi herhangi bir şahsi bilgi vermeden ziyaret etmeniz mümkün olmakla birlikte, sizlere şimdi ve gelecekte daha iyi bir hizmet sunmak adına çerezlerden yardım almaktayız. Bu kapsamda ilgili politikayı, sizleri bu çerezler hakkında bilgi sahibi yapmak, hangi çerezleri kullandığımızı belirtmek ve bu çerezleri sizlerin nasıl sileceği konusunda bilgilendirmek amacıyla paylaşmaktayız.

Çerezler Hakkında Genel Bilgi
Çerezler, tarayıcınız ile internette gezdiğiniz sırada, internet sitelerinin cihazınıza yerleştirdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet tarayıcınız sayesinde işlenir ve saklanır. Kendi içlerinde çerezler, internet siteleri için önemli bir rol oynamakla birlikte, zararsızlardır. Çerezler aynı zamanda kolay bir şekilde görüntülenebilir ve silinebilir. Bununla birlikte, çerezler sizin rızanız olmadan sizi tanımlayabilecek bir potansiyele sahiptir.

Çerezlerin Türleri ve Amaçları
Genel olarak çerezleri 3 farklı şekilde sınıflandırabiliriz: Hangi amaçlarla kullanıldıkları, ne kadar süre durdukları ve son olarak kaynakları.

Sürelerine Göre

Oturum Çerezleri: Bu çerezler geçicidir ve siz tarayıcınızı kapattığınızda yok olurlar (Veya oturumunuz sona erdiğinde)

Devamlı Çerezler: Bu kategori, çerezin bitiş tarihine göre değişmekle birlikte, hard diskinizde siz veya tarayıcınız silene kadar kalan çerezleri kapsamaktadır. Tüm devamlı çerezlerin kodlarında bitiş tarihleri yazılıdır ancak bunun süreleri değişebilmektedir. AB Hukukuna göre 12 aydan fazla olmamak zorundadır ancak pratikte daha fazla sürebildikleri görülmektedir.

Kaynaklarına Göre

Birinci Taraf Çerezleri: İsminden de anlaşıldığı üzere, direkt ziyaret edilen internet sitesi tarafından koyulan çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezleri: Bu çerezler ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından değil, bir reklamcı, analitik sistem gibi üçüncü bir taraf tarafından cihazınıza yerleştirilen çerezlerdir.

Amaçlarına Göre

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitesini kullanmanız, siteye güvenli giriş yapmanız gibi farklı özelliklerden yararlanabilmeniz için çok mühimdir. Bu çerezler genellikle birinci taraf çerezleri olmaktadır. Bu tarz çerezler için rıza alınması aranmamakla birlikte, ne yaptıkları ve neden gerekli olduklarının açıklanması gerekmektedir.

Tercih Çerezleri (İşlevsellik Çerezleri): Bu çerezler hangi dili tercih ettiğiniz, hava durumunu hangi şehir için merak ettiğiniz veya otomatik olarak giriş yapmanızı sağlamak için kullanıcı adı ve şifreniz gibi daha önce internet sitesi üzerinde yapmış olduğunuz tercihleri hatırlayan çerezlerdir.

İstatistik Çerezleri (Performans Çerezleri): Bu çerezler, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, hangi linklere tıkladığınız gibi internet sitesini nasıl kullandığınıza dair bilgi toplayan çerezlerdir. Bu bilgilerden hiçbiri sizi tanımlamakta kullanılamaz. Bu çerezlerin hepsi birleştirilmiş ve böylelikle anonimleştirilmiştir. Tek amaçları internet sitesinin işlevselliğini artırmaktır.

Çerezlerin Kontrolünü Sağlamak
Gerek bizim internet sitemiz tarafından kaynaklanan çerezler, gerek diğer herhangi bir kaynaklı çerezleri bilgisayarınızdan çok kolay bir şekilde silebilir ve gelecek için herhangi bir çerezin kaydedilmesini/ yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

Çerezleri her tarayıcıda farklı bir yöntem ile silebilme imkanına sahip olduğunuz için burada sadece belirli tarayıcılar çerez ayarlarını nasıl kontrol edebileceğiniz tarif edilecektir. Bununla birlikte herhangi bir tarayıcıda yardım menüsünden bu konuda bilgi alabilirsiniz.

Google Chrome

1. Chrome Tarayıcınızda sağ üst tarafta bulunan üst üste 3 nokta bulunan simgeye tıklayın.
2. Açılan seçeneklerden, ayarlara tıklayın.
3. Açılan sayfada sol tarafta bulunan “gizlilik ve güvenlik” sekmesine tıklayın.
4. Çerezler ve Diğer Site Verilerine tıklayın.
5. Buradan çıkan seçenekler ile çerezlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Microsoft Edge

1. Edge tarayıcınızda, sağ üst tarafta bulunan üst üste 3 nokta bulunan simgeye tıklayın.
2. Açılan seçeneklerden ayarlara tıklayın.
3. Açılan sayfada sol tarafta bulunan “gizlilik, arama ve hizmetler” sekmesine tıklayın.
4. Buradan çıkan seçenekler ile çerezlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Mozilla Firefox

1. Firefox tarayıcınızdaki, menü düğmesine tıklayın.
2. Açılan seçeneklerden ayarlara tıklayın.
3. Açılan sayfadan “gizlilik” sekmesine tıklayın.
4. Buradan çıkan seçenekler ile çerezlerinizi kontrol edebilirsiniz.

İnternet Sitemizde Yer verdiğimiz Çerezler

Servis Sağlayıcı
İsmi
Süresi
Kullanım amacı
Google Analytics     Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin ve kullanıcıların web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect.
Google Analytics _ga  2 Yıl Google Analytics tarafından siteyi ziyaret eden kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
Google Analytics _gid Oturum Süresince Google Analytics tarafından siteyi ziyaret eden kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
Google Analytics _gat Oturum Süresince Google Analytics tarafından siteyi ziyaret eden kullanıcıların talep oranını düşürmek için kullanılır.
Google NID 6 Ay Tercihlerinizi ve tercih ettiğiniz dil, sonuçlar sayfasında kaç tane arama sonucu görüntülenmesini istediğiniz (ör. 10 veya 20) ve Google’ın Güvenli Arama filtresinin açık olmasını isteyip istemediğiniz gibi diğer bilgileri hatırlamak için kullandığımız benzersiz bir kimlik içerir.
Google 1P_JAR 7 Gün Google aramalarına bağlı reklam gösterimi ile ilgili kişiselleştirme çerezi

Verilerin Korunmasına Dair
Kayaçağlayan Avukatlık Bürosu olarak, kişisel verilerin ne kadar hassas bir konu olduğunu anlamak ile birlikte, gerekli idari ve teknik tedbirler bu doğrultuda alınmıştır. İlgili tedbirlerimiz yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurul kararlarına uygundur.

İletişim İçin
Politika ile ilgili herhangi bir soru veya görüşünüz için lütfen info@kayacaglayan.av.tr mail adresinden bizimle iletişime geçin.

Bu Çerez Politikası 31/12/2021 tarihinde güncellenmiştir.