Gerekçesiz Mahkeme kararı, Hakkaniyete Uygun Yargılama Hakkı’nı ihlal etmektedir.

Mahkeme kararının gerekçesiz olması, itiraza konu olayların Mahkemece nasıl nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzenlemelere dayandırıldığını ortaya koyma ve olaylar ile hüküm arasındaki bağlantıyı gösterme gereksinimini karşılamamaktadır.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bir başvuruda, idari para cezası verilmesine karşı yapılan itirazın dosya üzerinden karara bağlandığı, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması yönündeki taleplerin karşılanmadığı, idarenin cevabının itiraz edene tebliğ edilmediği, Mahkeme kararlarının yeterli gerekçe içermediği belirtilerek, adil yargılanma hakkının, çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkeleri ile gerekçeli karar hakkını da içerecek biçimde ihlal edildiği ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi’nin Başvuru Numarası: 2013/8756 sayılı kararında, “Mahkemenin kararlarında, idari yaptırımda bir hukuksuzluk bulunmadığı yönündeki genel bir ibare haricinde, muhatap idarenin başvurucunun iddialarına karşı ne şekilde bir savunma yaptığını gösteren ve Mahkemelerin neden başvurucunun savlarını kabul etmediğine, yapıların onaylı yerleşim planında bulundukları ve izin gerektirmedikleri yönündeki itirazlarının nasıl karşılandığına dair bir gerekçelendirmeye yer verilmemiştir. İlk Derece Mahkemesinin kararı bu haliyle, itiraza konu olayların Mahkemece nasıl nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzenlemelere dayandırıldığını ortaya koyma ve olaylar ile hüküm arasındaki bağlantıyı gösterme gereksinimini karşılamamaktadır. Üst mahkemeye yapılan itirazın reddinde de belirtilen eksiklik giderilmemiştir. Belirtilen hususlar dikkate alındığında, Derece Mahkemelerinin kararlarının yeterli gerekçelendirmeyi içermediği anlaşılmaktadır” denildikten sonra başvurucunun Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınmış olan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/8756