Biyologların Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde Çalışma Koşullarına İlişkin Yargı Kararları

Biyologların ÜYTE merkezlerinde çalışma koşulları konusunda son yıllarda yürürlüğe konulan düzenlemeler ve sonrasındaki yargısal süreç kısaca şöyle özetlenebilir;

Sağlık Bakanlığı 2015 yılında “Biyologların ÜYTE merkezinde çalışabilmesi ve embriyoloji ile ilgili işlemleri yapabilmesi için laboratuvar sorumlusu sertifikasına sahipolmalarını zorunlu kılmıştır. Açılan davada, Danıştay 8. Dairesi E. 2015/ 4888 sayılı kararı ile “Biyologların ÜYTE merkezlerinde çalışmaları sertifika almaları şartına bağlandığından, çalışma hürriyetine kısıtlama getiren” bu işlemi iptal etmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından daha sonra, Laboratuvar Uygulamaları Standardı düzenlemesi ile “Biyologlardan, tıp fakültesi histoloji ve embriyoloji anabilim dalında doktora programını tamamlayan(ların) laboratuvar sorumlusu olacakları kurala bağlanmış, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 15. Dairesi E. 2016/ 104 sayılı kararında, “Hukuka bağlı bir idarenin eski düzenleme nedeniyle bireylerin oluşan kazanılmış haklarının ya da haklı beklentilerinin koruma altına alınmasına yönelik birtakım düzenlemeler yapması gerektiği”ne işaret ederek söz konusu işlemi iptal etmiştir.

Sağlık Bakanlığı son olarak 2018 yılının Nisan ayında bir Yönetmelik değişikliği yayımlayarak, bu defa tıp fakültelerinin histoloji ve embriyoloji anabilim dalında doktora programını tamamlamış olan biyologların ÜYTE klinik uygulamaları sertifikalı eğitim programına katılabileceklerini hükme bağlamış olup, Danıştay 15. Dairesi E. 2018/ 1552 sayılı dosyada verdiği yürütmenin durdurulması kararında; “Önceki düzenleme döneminde laboratuvar sorumlusu sertifika eğitimini tamamlayarak sertifika almış olanların ve/ veya bu sertifika ile çalışmakta olanların kazanılmış haklarının korunmaması(nı) hukuka aykırı” bulmuştur.