“Avrupa Birliği Hukuku’nun, “Doçentlik Sınavı” için başvuru yapılacak “Hukuk Temel Alanları” arasından çıkarılmasına ilişkin işlem iptal edilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi, Avrupa Birliği Hukuku’nun doçentlik başvuru yapılacak alanlar arasından çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek yapıldığı ve bu konuda idarenin takdir yetkisi olduğu iddialarını destekleyen ve düzenlemenin yapılmasına esas teşkil eden gerekçelerin ve akademik gerekliliğin varlığını ortaya koyan verilerin veya bu yöndeki akademik çevrelerden alınmış bilimsel görüşlerin dikkate alınarak düzenleme yapıldığını gösteren bilgi ve belgelerin sunulmadığını tespit etmiştir.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan ve “www.uak.gov.tr” adresinde duyurulan “Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler” başlığı altında düzenlenen Hukuk Temel Alanı Tablosunda “Avrupa Birliği Hukuku” bilim alanına yer verilmemesine ilişkin düzenleme ve “Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları” başlığı altında düzenlenen “Tablo-5 Hukuk Temel Alanı” için belirlenen “51” numaralı koşulda yer alan “Aday sadece doktora yaptığı bilim alanından doçentlik sınavına başvurabilir” kuralının iptali istemiyle dava açılmıştır.

Danıştay 8. Dairesi (E. 2016/7169, K. 2021/1798) sayılı kararında, “İdarenin ister düzenleyici işlem, ister bir taahhüt, isterse uzun süren bir uygulamasına güvenerek olsun, bireylerin çıkarlarına ya da lehlerine olan bir sonuca ulaşabileceklerini ümit etmeleri olarak tanımlanan haklı beklentilerinin de idarelerce düzenleyici işlemlerinin kaldırılmaları ve değiştirilmeleri aşamasında göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda; davalı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan “2015 Nisan ve Öncesi Dönemlerin Yayın Aşaması Başvurularına Ait Anahtar Kelimeler” başlığı altında 2.008 kod numarası ile Avrupa Birliği Hukukuna yer verilmiş iken; dava konusu edilen “2015 Ekim Dönemi Yayın Aşaması Başvurularına ait Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler” başlığı altında Avrupa Birliği Hukukuna yer verilmediği ve anılan değişiklik yapılırken idarenin daha önceki uygulamasına güvenerek doçentlik başvurusu için bilimsel hazırlık sürecini tamamlayan adaylar yönünden haklı beklentilerini karşılayacak bir geçiş hükmüne yer verilmediği anlaşılmaktadır” denildikten sonra, “Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan ve “www.uak.gov.tr” adresinde duyurulan “Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler” başlığı altında düzenlenen Hukuk Temel Alanı Tablosunda “Avrupa Birliği Hukuku” bilim alanına yer verilmemesine ilişkin düzenleme ve “Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları” başlığı altında düzenlenen “Tablo-5 Hukuk Temel Alanı” için belirlenen “51” numaralı koşulda yer alan “Aday sadece doktora yaptığı bilim alanından doçentlik sınavına başvurabilir” kuralının iptaline karar verilmiştir.