Epilepsi Hastalarının Sürücü Ehliyeti Almalarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri Değiştirildi.

Karayolları Trafik Kanunu’nun “Sürücü adaylarında aranacak şartlar” kenar başlıklı 41. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; “Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıf sürücü belgesi alabilecekleri ile bunların araç kullanma şartları, kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şartlarına dair usul ve esaslar İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” Belirtilen hüküm uyarınca, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ve Muayenelerine Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin ilk halinde “Ruh ve sinir hastalıkları muayenesine ilişkin esaslar” kenar başlıklı 9. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde; “Epilepsi tespitinde sürücü belgesi verilmez. Şüpheli durumlarda klinik gözlem ve EEG tetkiki dikkate alınır ” hükmü getirilmişti. Ancak gerek toplumsal bilincin gelişmesi ile epilepsi hastalarının ehliyet alamama mağduriyetinin giderilmesi ve sağlıklı bir birey olarak toplumda benimsenip kabul edilmesi adına gerekse konu ile ilgili Avrupa Birliği Konseyi 29/7/1991 tarihli ve 91/439/EEC sayılı direktifi çerçevesinde Yönetmelikte değişiklik yapılarak epilepsi hastalarının ehliyet almalarına izin verilmişti.

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ve Muayenelerine Dair Yönetmelik’te 30 Eylül 2021 tarihinde yapılan değişiklikle, epilepsi hastalarının sürücü ehliyeti alma koşulları değiştirilmiştir. Yönetmelikte yapılan değişiklikle sürücü ehliyeti alınabilmesi için nöbet geçirmeden geçirilen süreler farklı epilepsi hastalarına göre 5 yıldan 3 yıla ve 3 yıldan 2 yıla indirilirken, nöbetsiz geçirilen sürede epileptik ilaç kullanmama kısıtlaması kaldırılarak hastaların ilaç kullanmaları durumunda da ehliyet almalarına Yönetmelikte öngörülen koşullar çerçevesinde imkân tanınmıştır. 

Eski HaliYeni Hali
1) Şuur kaybının olduğu epilepsi hastalarının altı aylık periyodlarla kontrol muayenesini yaptırdıklarını, beş yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilir. Sürücü belgesi alabileceğine dair rapor düzenlenmesi halinde kontrol süresi raporda belirtilir.1) Şuur kaybının olduğu, şuur kaybının olmadığı, uyarılmış veya uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren hastalar, altı aylık periyodlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, üç yıl boyunca, ilaçsız veya en fazla iki antiepileptik ilaç kullanır halde iken nöbet geçirmediklerini belgelemeleri hâlinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilir.
3) İlk veya tek uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren kişilerin altı aylık periyodlarla kontrol muayenesini yaptırdıklarını, üç yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepilepsi ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilir. 3) İlk veya tek uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren kişilerin altı aylık periyodlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, iki yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri hâlinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilir.”
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210930-18.htm